Privatumo politika

Bendrosios nuostatos

MB „Vorantex“ (toliau – Vorantex arba Įmonė) valdo https://vorantex.com svetainę.

Vorantex Privatumo politika reguliuoja fizinių asmenų, kurių duomenis tvarko Vorantex, asmens duomenų tvarkymo tikslus, nustato jų teisių įgyvendinimo tvarką, įtvirtina organizacines ir technines duomenų apsaugos priemones, reguliuoja asmens duomenų tvarkytojo pasitelkimo atvejus.

Ši Privatumo politika, be kita ko, parengta remiantis:

Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (toliau – ADTAĮ);

Europos Sąjungos bendruoju asmens duomenų apsaugos reglamentu (toliau – BDAR);

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. 228 „Dėl duomenų teikimo duomenų subjektui atlyginimo tvarkos ir duomenų surinkimo iš registruotų duomenų valdytojų atlyginimo tvarkos patvirtinimo“;

kitais teisės aktais, susijusiais su asmens duomenų tvarkymu ir apsauga.

Šis puslapis informuoja jus apie mūsų politiką, susijusią su asmens duomenų rinkimu, naudojimu ir atskleidimu, kai naudojate mūsų paslaugą, ir pasirinkimais, kuriuos susiejote su tais duomenimis.

Ši Privatumo politika taikoma tvarkant fizinių asmenų duomenis automatiniu būdu, taip pat ir neautomatiniu būdu tvarkant asmens duomenų susistemintas rinkmenas.

Mes naudojame jūsų duomenis paslaugai teikti ir tobulinti. Naudodamiesi paslauga sutinkate, kad informacija būtų renkama ir naudojama pagal šią politiką. Jei šioje Privatumo politikoje nenurodyta kitaip, vartojami terminai turi tas pačias reikšmes kaip ir mūsų taisyklėse ir nuostatose, prieinamose iš https://vorantex.com.

Pagrindinės sąvokos

Asmens duomenys / Duomenys – bet kokia informacija apie fizinį asmenį, kurio tapatybė nustatyta arba kurio tapatybę galima tiesiogiai arba netiesiogiai nustatyti, visų pirma pagal identifikatorių, kaip antai vardą ir pavardę, asmens kodą, buvimo vietos duomenis ir interneto identifikatorių arba pagal vieną ar kelis to fizinio asmens fizinės, fiziologinės, genetinės, psichinės, ekonominės, kultūrinės ar socialinės tapatybės požymius.

Duomenų tvarkymas – bet kokia automatizuotomis arba neautomatizuotomis priemonėmis su asmens duomenimis ar asmens duomenų rinkiniais atliekama operacija ar operacijų seka, kaip antai rinkimas, įrašymas, rūšiavimas, sisteminimas, saugojimas, adaptavimas ar keitimas, išgava, susipažinimas, naudojimas, atskleidimas persiunčiant, platinant ar kitu būdu sudarant galimybę jais naudotis, taip pat sugretinimas ar sujungimas su kitais duomenimis, apribojimas, ištrynimas arba sunaikinimas.

Duomenų valdytojas – Vorantex, kuri tvarkydama fizinių asmenų duomenis nustato tų duomenų naudojimo būdus ir priemones.

Duomenų subjektas – fiziniai asmenys, kurių duomenis tvarko Vorantex.

Duomenų tvarkytojas – subjektai, kurie tvarko Vorantex valdomus asmens duomenis pagal Vorantex nurodymus pagal sudarytas paslaugų teikimo sutartis, jeigu pagal įstatymą privaloma tokias sutartis sudaryti ir/ar tokie subjektai pasitelkiami fizinių asmenų duomenų tvarkymui.

Duomenų teikimas – asmens duomenų atskleidimas perduodant ar kitu būdu padarant juos prieinamus (išskyrus paskelbimą visuomenės informavimo priemonėse).

Vidaus administravimas – veikla, kuria užtikrinamas duomenų valdytojo savarankiškas funkcionavimas (struktūros tvarkymas, personalo valdymas, turimų materialinių ir finansinių išteklių valdymas ir naudojimas, raštvedybos tvarkymas).

Kitos Privatumo politikoje vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos ADTAĮ ir/ar BDAR.

Informacijos rinkimas, naudojimas ir tikslai

Mes renkame kelių skirtingų tipų informaciją įvairiais tikslais, kad galėtume teikti ir patobulinti mūsų teikiamas paslaugas.

Vorantex fizinių asmenų duomenis tvarko:

teisėtai, sąžiningai ir skaidriai;

renka nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir netvarko su tais tikslais nesuderinamu būdu;

renka ir tvarko asmens duomenis laikantis tikslingumo, proporcingumo ir duomenų kiekio mažinimo principų, nereikalauja pateikti tų duomenų, kurie nėra reikalingi, nekaupiami ir netvarko perteklinių duomenų;

užtikrina asmens duomenų tikslumą ir, jei reikia dėl asmens duomenų tvarkymo, nuolat juos atnaujina; netikslius ar neišsamius duomenis ištaiso, papildo, sunaikina arba jų tvarkymą sustabdo;

asmens duomenis saugo tokia forma, kad Duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau negu to reikia tiems tikslams, dėl kurių šie duomenys buvo surinkti ir tvarkomi;

asmens duomenis tvarko tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas).

Už Duomenų subjektų duomenų atnaujinimą Vorantex atsako jos įgalioti asmenys.

Informacija apie Duomenų subjektą privalomai teikiama, jeigu tai yra privaloma pagal įstatymus.

Surinktų duomenų tipai ir asmeniniai duomenys

Naudodamiesi mūsų paslauga, mes galime paprašyti jūsų pateikti mums tam tikrą asmenį identifikuojančią informaciją, kuri gali būti naudojama norint su jumis susisiekti arba identifikuoti („Asmeniniai duomenys“). Asmeniškai identifikuojamą informaciją gali sudaryti, bet tuo neapsiribojama:

elektroninio pašto adresas;
vardas ir pavardė;
telefono numeris;
adresas, pašto kodas, miestas;
slapukai.

Iš Duomenų subjektų taip pat gali būti renkami ir tvarkomi šie asmens duomenys: vardas, pavardė, asmens kodas, gimimo data, gyvenamosios vietos adresas, asmens tapatybės dokumentų duomenys, elektroninio pašto duomenys, telefono numeris, lytis, kreipimosi data, adresas, atvaizdas ir kiti duomenys būtini sutarties vykdymui ar kuriuos pateikia pats Duomenų subjektas. Vorantex tvarkant šiuos duomenis, šie duomenys gaunami tiesiogiai iš pačių Duomenų subjektų.

Naudojimo duomenys

Mes taip pat galime rinkti informaciją apie tai, kaip pasiekiama ir naudojama paslauga („Naudojimo duomenys“). Šiuos Naudojimo duomenis gali sudaryti tokia informacija kaip jūsų kompiuterio interneto protokolo adresas (pvz., IP adresas), naršyklės tipas, naršyklės versija, mūsų lankomi paslaugos puslapiai, apsilankymo laikas ir data, tuose puslapiuose praleistas laikas, unikalūs prietaiso identifikatoriai ir kiti diagnostiniai duomenys.

Stebėjimo ir slapukų duomenys

Mes naudojame slapukus ir panašias stebėjimo technologijas, norėdami stebėti mūsų paslaugų veiklą ir kaupti bei analizuoti tam tikrą informaciją, susijusią su paslaugų teikimu. Tuo tikslu, Vorantex, norėdama pagerinti internetinio puslapio https://vorantex.com naršymo ir jame teikiamų paslaugų kokybę, jame naudoja slapukus. Vorantex internetinėje svetainėje gali būti naudojami trečiųjų asmenų analitiniai slapukai – „Google Analytics“.

Slapukai yra failai su nedideliu duomenų kiekiu, kuriuose gali būti anoniminis unikalus identifikatorius. Slapukai į jūsų naršyklę siunčiami iš svetainės ir saugomi jūsų įrenginyje. Stebėjimo technologijos taip pat naudojamos: švyturiai, žymos ir scenarijai informacijai rinkti ir sekti bei mūsų tarnybai tobulinti ir analizuoti.

Galite nurodyti savo naršyklei atsisakyti tam tikrų slapukų arba nurodyti, kada slapukas siunčiamas, išskyrus tuos slapukus, kurie yra privalomi svetainės tinkamo funkcionavimo ar kitokio veikimo tikslu. Tačiau jei jūs nepriimate kai kurių slapukų, galbūt negalėsite naudoti kai kurių mūsų Paslaugos dalių.

Mūsų naudojamų slapukų pavyzdžiai:

sesijos slapukai. Savo paslaugų teikimui naudojame sesijos slapukus;

pirmenybiniai slapukai. Mes naudojame „Preference Cookies“, kad prisimintume jūsų nuostatas ir įvairius nustatymus;

saugumo slapukai. Mes naudojame saugumo slapukus.

Visus slapukų pavyzdžius rasite ir su jais galima susipažinti Vorantex internetinio puslapio apačioje, pirmąkart naršyklėje jungiantis prie puslapio.

Įmonės renka Duomenis apie lankytojų veiksmus ir apie jų naršymo įpročius interneto svetainėje.

Norėdami gauti daugiau informacijos, galite aplankyti: http://www.google.com/analytics.

Norėdami sužinoti, kaip panaikinti internetinių puslapių stebėjimą „Google Analytics“ slapukais, galite aplankyti: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Duomenys perduodami IT paslaugų tiekėjams ir Google. Kitoms Trečiosioms šalims Duomenys nėra teikiami nebent tik šių prašymu ir esant teisėtam perdavimo pagrindui.

Internetiniame puslapyje nėra sudaryta galimybė pasirinkti nesutikti su tam tikrų privalomų slapukų naudojimu, todėl, norėdami, kad asmens duomenys nebūtų tvarkomi, Duomenų subjektai turėtų tokius slapukus ištrinti rankiniu būdu ir puslapiu nebesinaudoti.

Duomenų naudojimas

Vorantex naudoja surinktus duomenis įvairiais tikslais:

teikti ir prižiūrėti paslaugą;
norėdami pranešti jums apie mūsų paslaugos pakeitimus;
norėdami leisti jums dalyvauti interaktyviose mūsų paslaugos ypatybėse, kai pasirenkate tai padaryti;
teikti klientų aptarnavimą ir palaikymą;
pateikti analizę ar vertingos informacijos, kad galėtume patobulinti paslaugą;
norėdami stebėti paslaugos naudojimą;
techninėms problemoms nustatyti, užkirsti joms kelią ir jas spręsti.

Duomenų perdavimas

Jūsų informacija, įskaitant Asmens duomenis, gali būti perduota kompiuteriams ir laikoma kompiuteriuose, esančiuose ne jūsų šalyje ar kitoje vyriausybinėje jurisdikcijoje, kur duomenų apsaugos įstatymai gali skirtis nuo jūsų jurisdikcijos, jeigu tai būtina ir privaloma atlikti paslaugos suteikimo tikslu.

Jei esate ne Lietuvoje ir nusprendžiate mums pateikti informaciją, atkreipkite dėmesį, kad duomenis, įskaitant Asmens duomenis, mes perduodame į Lietuvą ir ten tvarkome.

Jūsų sutikimas su šia Privatumo politika ir šios informacijos pateikimas reiškia, kad jūs sutinkate su šiuo perdavimu.

Vorantex imsis visų pagrįstai būtinų priemonių užtikrinti, kad jūsų duomenys būtų tvarkomi saugiai ir laikantis šios Privatumo politikos, o jūsų asmens duomenys nebus perduoti organizacijai ar šaliai, nebent būtų įdiegta tinkama kontrolė, įskaitant jūsų asmens saugumą.

Vorantex nekaupia, nelaiko ir netvarko jūsų asmeninių duomenų daugiau negu yra būtina paslaugoms ar konkrečiai paslaugai suteikti. Asmens duomenys saugomi ir tvarkomi tiek, kiek tai privalomai įpareigoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir Europos Sąjungos Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas. Tokie asmens duomenys kaip asmens kodas ir kita svarbi privati informacija sunaikinama nedelsiant, išnykus poreikiui ir būtinybei, arba asmeniui to paprašius raštu.

Vorantex tvarko tokius asmenų, kurie pateikia komentarą, prašymą, paklausimą ar skundą Vorantex internetinėje svetainėje Duomenis: vardas, telefono numeris, el. p. adresas, duomenys nurodyti prašyme, paklausime ar skunde.

Duomenų tvarkymo pagrindas yra sutikimas ir/ar teisėtas interesas.

Duomenų tvarkymo tikslas – asmenų prašymų, paklausimų, skundų administravimas, įvertinimas ir nagrinėjimas.

Nuolatiniais Duomenų gavėjais yra IT paslaugų teikėjai. Kitoms Trečiosioms šalims Duomenys nėra teikiami nebent tik šių prašymu ir esant teisėtam perdavimo pagrindui.

Įmonė Duomenų subjektų duomenis duomenų gavėjams teikia tik nepažeidžiant teisės aktuose įtvirtintų reikalavimų ir asmens duomenų konfidencialumo užtikrinimo pagal sudarytą sutartį arba vienkartinį duomenų gavėjo prašymą.

Vienkartinio duomenų teikimo atveju, Įmonė, teikdama asmens duomenis pagal duomenų gavėjo prašymą, prioritetą teikia duomenų teikimui elektroninių ryšių priemonėmis.

Asmens duomenų teikimas valstybės ir savivaldybės institucijoms ar įstaigoms, kai tai reikalinga jų kontrolės funkcijoms atlikti, nėra laikytinas duomenų teikimu duomenų gavėjams.

Duomenų atskleidimas ir teisėti reikalavimai 

Vorantex gali atskleisti jūsų asmeninius duomenis, jeigu tokie veiksmai yra būtini norint:

laikytis teisinės prievolės;
norėdami apsaugoti ir ginti Vorantex teises ar nuosavybę;
norėdami užkirsti kelią ar ištirti galimus pažeidimus, susijusius su paslauga;
siekdami apsaugoti asmeninį paslaugos vartotojų ar visuomenės saugumą;

teisėsaugos institucijoms reikalaujant pateikti informaciją ir kitais panašiais numatytais išimtiniais atvejais Europos Sąjungos Bendrajame duomenų apsaugos reglamente.

 Duomenų saugumas

Jūsų duomenų saugumas mums yra svarbus, todėl mes naudojame komerciškai priimtinas priemones jūsų Asmens duomenims apsaugoti.

Įmonė deda pastangas, kad Įmonės organizacinės ir techninės duomenų saugumo priemonės atitiktų BDAR reikalavimus. Siekiant apsaugoti asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo turi būti taikomos tokios infrastruktūrinės, administracinės ir telekomunikacinės (elektroninės) priemonės:

tinkamas techninės įrangos išdėstymas ir priežiūra, informacinių sistemų priežiūra, tinklo valdymas, naudojimosi internetu saugumo užtikrinimas ir kitos informacinių technologijų priemonės;

prieiga prie Duomenų bei teisė atlikti Duomenų tvarkymo veiksmus suteikiama tik tiems Darbuotojams, kuriems prieiga prie asmens duomenų reikalinga pagal užimamas pareigas ir atliekamas darbo funkcijas;

užtikrinamas patalpų, kuriose saugomi asmens duomenys, saugumas;

kompiuterį ar Elektroninės komunikacijos priemonę priskyrus konkrečiam Darbuotojui, toks Kompiuteris/Elektroninės komunikacijos priemonė turi būti apsaugota (-as) slaptažodžiu. Slaptažodžiai turi būti keičiami periodiškai, taip pat susidarius tam tikroms aplinkybėms (pasikeitus darbuotojui, iškilus įsilaužimo grėsmei, kilus įtarimui, kad slaptažodis tapo žinomas tretiesiems asmenims ir pan.);

užtikrinama asmens duomenų apsauga nuo neteisėto prisijungimo prie vidinio kompiuterinio tinklo elektroninių ryšių priemonėmis;

užtikrinamas saugių protokolų naudojimas, kai asmens duomenys perduodami išoriniais duomenų perdavimo tinklais;

tinkamas darbo organizavimas ir kitos administracinės priemonės;

diegiamos reikiamos duomenų saugumo priemonės.

Duomenų valdytojas saugo asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytus privalomus duomenų saugojimo terminus.

Išimtys iš aukščiau nurodytų saugojimo terminų gali būti nustatomos tiek, kiek tokie nukrypimai nepažeidžia Duomenų subjektų teisių, atitinka teisinius reikalavimus ir yra tinkamai dokumentuoti.

Paslaugų tiekėjų, teikėjų ir paslaugų gavėjų duomenų tvarkymas

Mes galime pasitelkti trečiųjų šalių įmones ir asmenis, kad palengvintume paslaugų teikimą („Paslaugų teikėjai“), teiktume paslaugas mūsų vardu, atliktume su paslauga susijusias paslaugas arba padėtume analizuoti, kaip naudojama mūsų paslauga.

Šios trečiosios šalys turi prieigą prie jūsų Asmens duomenų tik šioms užduotims atlikti mūsų vardu ir yra įpareigotos neatskleisti ar nenaudoti jų jokiems kitiems tikslams.

Nors pagrindiniai Bendrovės paslaugų teikėjai ir paslaugų gavėjai yra juridiniai asmenys, tam tikrais atvejais tvarkomi ir fizinių asmenų duomenys. Bendrovė tvarko tokius asmenų, su kuriais sudarytos paslaugų sutartys Duomenis: vardas, pavardė, gimimo data, adresas, asmens kodas, kiti duomenys būtini sutarties sudarymui ir vykdymui.

Duomenų tvarkymo pagrindas ir tikslas yra sutarties sudarymas ir vykdymas.

Duomenys gaunami tiesiogiai iš Duomenų subjekto.

Nuolatiniu Duomenų gavėju yra valstybinės institucijos ir IT paslaugų teikėjai. Kitoms trečiosioms šalims Duomenys gali būti perduodami tik šių prašymu ir esant teisėtam perdavimo pagrindui.

Google analizė

„Google Analytics“ yra „Google“ siūloma žiniatinklio analizės paslauga, kuri stebi ir praneša apie svetainės lankomumą. „Google“ naudoja surinktus duomenis mūsų paslaugos naudojimui sekti ir stebėti. Šie duomenys yra bendrinami su kitomis „Google“ paslaugomis. „Google“ gali naudoti surinktus duomenis kontekstualizuodama ir suasmenindama savo paties reklamos tinklo skelbimus.

Įdiegę „Google Analytics“ naršyklės priedą, galite atsisakyti leisti savo veiklą „Google Analytics“ pasiekti paslaugą. Priedas neleidžia „Google Analytics JavaScript“ (ga.js, analytics.js ir dc.js) dalytis informacija su „Google Analytics“ apie apsilankymų veiklą.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Google“ privatumo praktiką, apsilankykite „Google“ privatumo ir sąlygų tinklalapyje: https://policies.google.com/privacy?hl\u003dlt.

Nuorodos į kitas svetaines

Mūsų tinklalapyje gali būti nuorodų į kitas mūsų neveikiančias svetaines. Jei spustelėsite trečiosios šalies nuorodą, būsite nukreipti į tos trečiosios šalies svetainę. Primygtinai rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos jūsų lankomos svetainės privatumo politiką.

Mes nekontroliuojame ir neprisiimame jokios atsakomybės už trečiųjų šalių svetainių ar paslaugų turinį, privatumo politiką ar praktiką.

Vaikų privatumas

Mūsų įmonė nesikreipia į jaunesnius nei 18 metų asmenis („Vaikai“).

Mes sąmoningai nerenkame asmens identifikavimo informacijos iš asmenų, jaunesnių nei 18 metų. Jei esate vienas iš tėvų ar globėjų ir žinote, kad jūsų vaikai pateikė mums asmens duomenis, susisiekite su mumis. Jei sužinosime, kad surinkome Asmeninius duomenis iš vaikų nepatikrinę tėvų sutikimo, imsimės priemonių pašalinti šią informaciją iš savo serverių.

Duomenų subjektų teisės ir informuotumo užtikrinimas

Duomenų subjektai turi teisę:

žinoti (būti informuoti) apie savo asmens duomenų tvarkymą;

pateikę Įmonei asmens tapatybės dokumentą arba elektroninio ryšio priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, susipažinti su savo asmens duomenimis ir jų tvarkymu, gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie jo asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi, kokiems duomenų gavėjams teikiami ir buvo teikti bent per paskutinius 1 metus, taip pat gauti dokumentų, kuriame yra jų asmens duomenys, kopiją;

reikalauti ištaisyti, ištrinti savo asmens duomenis arba apriboti duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kai duomenys tvarkomi laikantis teisės aktų reikalavimų;

nesutikti, kad būtų tvarkomi jų asmens duomenys;

reikalauti perkelti duomenis kitam duomenų valdytojui arba pateikti tiesiogiai Duomenų subjektui patogia forma (tuos duomenis, kuriuos Įmonei pateikė pats Duomenų subjektas);

pateikti skundą priežiūros institucijai;

atšaukti duotą sutikimą (jei asmens duomenys tvarkomi sutikimo pagrindu).

Visais atvejais, Įmonė privalo suteikti Duomenų subjektui informaciją:

savo pavadinimą, juridinio asmens kodą ir buveinę;

duomenų apsaugos pareigūno kontaktinius duomenis, jei toks yra;

kokiais tikslais ir teisiniu pagrindu tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;

duomenų gavėjus, jų kategorijas;

duomenų saugojimo laikotarpį arba kriterijus, taikomus tam laikotarpiui nusakyti;

kitą papildomą informaciją (kokius savo asmens Duomenis Duomenų subjektas privalo pateikti ir kokios yra duomenų nepateikimo pasekmės, apie Duomenų subjekto teisę susipažinti su savo asmens duomenimis ir teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis), kiek jos reikia, kad būtų užtikrintas teisingas asmens duomenų tvarkymas nepažeidžiant Duomenų subjekto teisių;

apie jų asmens duomenų teikimą tretiesiems asmenims ne vėliau kaip iki to momento, kai duomenys teikiami pirmą kartą, ir jei Duomenų subjektas nežinojo, kad duomenys bus perduodami kitai šaliai.

Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka

Įmonė privalo:

sudaryti sąlygas Duomenų subjektui įgyvendinti šioje Privatumo politikoje nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veikų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, Duomenų subjekto ar kitų asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

Duomenų subjektai dėl šių Privatumo politikoje nurodytų teisių įgyvendinimo, privalo kreiptis į Įmonę jos internetiniame puslapyje nurodytu elektroniniu paštu ar nurodyta užklausos forma.

Įmonė privalo užtikrinti, kad visa reikalinga informacija Duomenų subjektui būtų pateikiama aiškiai ir suprantamai.

Duomenų subjektui atsakymas privalo būti pateiktas ne vėliau kaip per 20 (dvidešimt) darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos. Jei duomenis teikti Duomenų subjektui atsisakoma, jam turi būti pateiktas motyvuotas ir pagrįstas atsakymas dėl jo prašymo nevykdymo.

Įmonė privalo nedelsdama informuoti duomenų gavėjus apie Duomenų subjekto prašymu ištaisytus ar sunaikintus asmens duomenis, sustabdytus asmens duomenų tvarkymo veiksmus, išskyrus atvejus, kai pateikti tokią informaciją būtų neįmanoma arba pernelyg sunku (dėl didelio Duomenų subjektų skaičiaus, duomenų laikotarpio, nepagrįstai didelių sąnaudų). Tokiu atveju turi būti nedelsiant pranešama Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

Įmonė duomenis Duomenų subjektui teikia neatlygintinai. Tam tikrais atvejais (kai Duomenų subjektas akivaizdžiai piktnaudžiauja savo teisėmis, nepagrįstai pakartotinai teikia prašymus pateikti informaciją, išrašus, dokumentus), toks informacijos ir duomenų teikimas Duomenų subjektui gali būti apmokestintas sutinkamai su teisės aktų reikalavimais ir Įmonės nustatytais įkainiais.

Šios Privatumo politikos pakeitimai

Kartkartėmis galime atnaujinti savo Privatumo politiką. Apie visus pasikeitimus pranešime paskelbdami naują ar pakoreguotą Privatumo politiką šiame puslapyje.

Mes pranešime jums elektroniniu paštu ir/arba žinomu kitu pranešimu apie mūsų paslaugas, prieš įsigaliojant pakeitimui.

Jei turite klausimų apie šią Privatumo politiką, susisiekite su mumis svetainėje nurodytu elektroniniu paštu arba užpildę svetainėje nurodytą užklausos formą.