Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo ypatumai

Daugiabučių namų savininkų bendrijos steigimo ypatumai

Šiame straipsnyje aptarsime daugiabučių namų savininkų bendrijos (toliau – Bendrija) steigimo ypatumus. Svarbu iškart atkreipti dėmesį, kad Bendrijai įsteigti reikalingas bet 3 (trijų) asmenų sutarimas.

Norint įsteigti Bendriją, reikia atlikti šiuos veiksmus:

1. Sušaukiamas steigiamasis bendrijos susirinkimas.

Apie šaukiamą steigiamąjį susirinkimą bendrijos steigimo iniciatorius privalo ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos viešai pranešti visiems butų ir kitų patalpų savininkams apie bendrijos steigiamojo susirinkimo sušaukimą, nurodydamas bendrijos steigimo tikslą, susirinkimo vietą, datą ir laiką. Kartu su šiuo pranešimu pateikiama bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektas. 

Bendrijos įstatuose turi būti nurodyta:

1) bendrijos pavadinimas;

2) teisinė forma – bendrija;

3) bendrijos veiklos laikotarpis, jeigu jis ribotas;

4) esminės bendrosios dalinės nuosavybės teisės objekto charakteristikos – pastato (pastatų) pavadinimas (pavadinimai), adresas (adresai), nurodytas (nurodyti) Lietuvos Respublikos adresų registre, pastato unikalus numeris (pastatų unikalūs numeriai), nurodytas (nurodyti) Nekilnojamojo turto registre;

5) bendrijos veiklos tikslai, aiškiai ir išsamiai apibūdintos veiklos sritys;

6) bendrijos narių sąrašo sudarymo ir keitimo tvarka;

7) kai bendrija steigiama turint tikslą sukurti bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektą bendrijos narių poreikiams arba tenkinti kitus bendruosius poreikius, – įmokų mokėjimo tvarka, sąlygos ir terminai, nepiniginių turtinių įnašų įvertinimo tvarka, jeigu šių įnašų vertinimą atlieka steigėjai;

8) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų įstojimo į bendriją ir išstojimo iš bendrijos tvarka ir sąlygos;

9) bendrijos narių visuotinio susirinkimo (toliau – visuotinis susirinkimas) (įgaliotinių susirinkimo) kompetencija, susirinkimų šaukimo ir balsavimo tvarka, įskaitant slapto balsavimo ir balsavimo raštu tvarką;

10) bendrijos valdymo ir kiti organai, jų kompetencija, šių organų rinkimo ir atšaukimo tvarka; ginčų nagrinėjimo komisijos sudarymo ar ginčus nagrinėjančio asmens rinkimo ir ginčų nagrinėjimo tvarka, jeigu tokia komisija sudaroma arba toks asmuo renkamas;

11) balsavimo teisės perleidimo ir nuomonės visuotinio susirinkimo darbotvarkės klausimais pareiškimo iš anksto tvarka;

12) bendrijos lėšų ir turto naudojimo tvarka;

13) bendrijos įstatų ir bendrijos buveinės keitimo tvarka;

14) bendrijos reorganizavimo ir likvidavimo sąlygos ir tvarka, bendrijos likvidatoriaus rinkimo ir atšaukimo tvarka;

15) pranešimų ir skelbimų skelbimo, visuotinio susirinkimo (įgaliotinių susirinkimo) priimtų sprendimų registravimo ir skelbimo tvarka;

16) bendrijos įstatų pasirašymo data.

Jeigu daugiabučiame name yra paskirtas bendrojo naudojimo objektų administratorius, bendrijos steigimo iniciatorius prieš 30 dienų iki numatomos bendrijos steigiamojo susirinkimo dienos turi raštu pranešti pastato bendrojo naudojimo objektų administratoriui ar pastato statytojui apie numatomą bendrijos steigiamojo susirinkimo sušaukimo datą.

2. Steigiamasis bendrijos susirinkimas priima sprendimus:įsteigti bendriją, patvirtinti įstatus, išrenkamas valdymo organas (bendrijos pirmininkas arba valdyba) (visa tai numatoma steigiamojo susirinkimo darbotvarkėje).

Užpildomas bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas ir bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas.

Protokolą pasirašo bendrijos pirmininkas ir sekretorius.

3. Užpildomas prašymas registruoti juridinių asmenų registre.

4. Užpildomas prašymas dėl bendrijos atstovavimo taisyklės: pasirenkamas vienasmenis ar kiekybinis atstovavimas (kuomet veikiama visų bendrijos narių vardu).

5. Užpildomas prašymas dėl juridinio asmens kontaktinių duomenų. 

6. Vykstama pas notarą ir notarui pateikiamas prašymas registruoti juridinių asmenų registre, bendrijos įstatai ir kiti dokumentai.

Notaras turi patvirtinti prašyme surašytų duomenų tikrumą, įstatų atitiktį įstatymų reikalavimams ir faktą, kad bendriją registruoti galima. Notaro mokesčiai sudaro iki 156,40 Eur. Tačiau paprastai dėl konkrečių notarinių įkainių pasiteiraujama prieš vykstant pas notarą.

7. Vykstama į VĮ ,,Registrų centras“ ir pateikiama:
1) įstatai;
2) bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas;
3) bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašas;
4) butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkų, raštu iš anksto ar steigiamojo susirinkimo metu pareiškusių pritarimą steigti bendriją, sąrašas su jų parašais.

Juridinių asmenų registro tvarkytojas per 20 darbo dienų nuo prašymo ir kitų dokumentų gavimo dienos įregistruoja bendriją.

Kaip matyti, bendrijos registravimo procesas užtrunka dėl įstatyme numatytų terminų. Taigi bendrijos įsteigimas vidutiniškai gali trukti nuo 40 iki 70 dienų.

Written by 

Vorantex buvo sukurtas tam, kad asmenys galėtų gauti kokybiškas ir profesionalias teisines paslaugas tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.